Viken fylkesting vedtok den 15. desember enstemmig at Viken pensjonskasse videreføres som pensjonsleverandør for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Arkivopptak av behandlingen av sak PS190/22.

Fylkestinget gjorde følgende vedtak:

  1. Viken pensjonskasse videreføres som pensjonsleverandør for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.
  2. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i Viken pensjonskasse og Statens pensjonskasse fordeles i henhold til beregninger fra pensjonsleverandørene.
  3. Egenkapitalinnskudd i Viken pensjonskasse som følge av Viken fylkeskommunes overføring av aksjer i Galleri Akershus AS, tilføres Akershus fylkeskommune.

Saksordfører Lars Berge uttalte i sin innledning til saken at «Viken pensjonskasse gjør en viktig leveranse av økonomisk trygghet for våre egne ansatte»

Videre refererte Berge fra pensjonskassens årsrapport: «Viken pensjonskasse oppnådde en avkastning på 10,6% i 2021 – det er best av alle kommunale pensjonskasser og 2,2 prosentpoeng bedre enn KLP. Det gode resultatet styrker ytterligere pensjonskassens risikobærende evne. Viken pensjonskasse er en av Norges mest solide pensjonskasser og er derfor godt rustet til å takle de urolige markedene som følge av Russlands invasjon av Ukraina»

«Med andre ord, en solid, lønnsom og bærekraftig pensjonsleverandør», konkluderte Berge.

Saken har gått enstemmig gjennom alle organer, de geografiske utvalg for Akershus, Buskerud og Østfold, partssammensatt utvalg, finanskomiteen før fylkesrådet innstilte til fylkestinget.