Personvernerklæring fra Viken pensjonskasse

1. Innledning

Viken pensjonskasse, heretter benevnt «VIPK» eller «pensjonskassen», er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi samler inn og behandler om deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@vikenpensjon.no

2. Hva bruker vi personopplysninger om deg til?

VIPK bruker personopplysninger om deg for å kunne forvalte, beregne og utbetale pensjon til deg som er medlem i pensjonskassen.

3. Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger om deg

VIPK må oppfylle sine forpliktelser overfor våre medlemmer og overfor myndigheter som enten følger av avtaler som vi har inngått med din arbeidsgiver eller av de til enhver tid gjeldende lover. Oppfyllelse av slike forpliktelser vil kreve at vi bruker personopplysninger om deg.

4. Hvem samler vi personopplysninger om deg fra?

VIPK vil først og fremst innhente personopplysninger om deg fra din arbeidsgiver. Det vil da kun bli innhentet personopplysninger som er nødvendig for behandlingen av din pensjon. Ved behandling av pensjonsdata har pensjonskassen plikt til i noen tilfeller å innhente ytterligere informasjon fra 3. parter for at beregninger skal bli korrekte. Dette kan være aktuelt dersom pensjonen skal samordnes med annen pensjonsutbetaling og ved eventuell utbetaling av uføreytelser. Eksempler på slike 3. parter er NAV, Lege/helseforetak eller annet pensjonsforetak. VIPK vil samle inn følgende personopplysninger om deg: navn, adresse, fødselsnummer, lønn og skatt, pensjonsopplysninger, betalingsopplysninger og i noen tilfeller helseopplysninger der dette er nødvendig for korrekt pensjonsbehandling.

5. Hvem vil vi utlevere personopplysninger om deg til?

VIPK vil kunne overlate hele eller deler av den daglige driften til en eller flere underleverandører som pensjonskassen har inngått avtale med eller har godkjent. Disse underleverandørene vil være under pensjonskassens kontroll og ansvar, og er underlagt samme taushetsplikt. Følgende vil også være aktuelle mottakere av personopplysninger om deg: revisorer, lege/helsepersonell, myndigheter og leverandører for synliggjøring av pensjonsrettigheter, f.eks. Norsk Pensjon

6. Hvor lenge vil vi lagre personopplysninger om deg?

VIPK vil lagre personopplysninger om deg bare så lenge dette er nødvendig for å oppfylle alle forpliktelser overfor våre medlemmer eller overfor myndigheter.

7. Dine rettigheter

Den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Vær klar over at i visse tilfeller vil det gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, skal du henvende deg til VIPK. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

8. Innsyn

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som VIPK behandler.

9. Retting eller sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom VIPK ikke har gjort det på eget initiativ, kan du kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet og at opplysninger om deg som pensjonskassen ikke har adgang til å behandle, blir slettet.

10. Begrensning av behandling

Dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger er eller har vært ulovlig, har du rett til å be om at pensjonskassen begrenser eller stopper bruken av dine personopplysninger.

11. Klageadgang til Datatilsynet

Dersom du mener at VIPK ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no Før du retter en eventuell klage til Datatilsynet, vil vi anmode deg om å kontakte oss, slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger eller oppklare eventuelle misforståelser.