Søknad om pensjon

Søknad om AFP, uførepensjon eller alderspensjon

Ved søknad om AFP, uførepensjon eller alderspensjon anbefaler vi at du søker elektronisk i vår medlemsportal. Dette sikrer en rask og oversiktlig søknadsprosess og gir en trygg håndtering av personopplysninger. Søknaden bør sendes inn ca. 3 måneder før uttak av pensjon.

Klikk på knappen nedenfor for å søke om pensjon elektronisk:

Hvis du ikke har anledning til å søke elektronisk, kan du søke manuelt ved å benytte skjema. Klikk på knappen «Manuell søknad»:

Nedenfor finner du nyttig informasjon angående søknadsprosessen.

Ved søknad om AFP
AFP kan ikke kombineres med alderspensjon, gjenlevendepensjon, uføretrygd eller AAP fra NAV. Ytelsene i NAV må stoppes før AFP kan iverksettes.

Ved søknad om uførepensjon
Ved søknad om uførepensjon med en uføregrad på 50 % eller mer, kreves det at du også søker om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Ved søknad om uførepensjon med uføregrad på mindre enn 50 %, må vi i tillegg ha en legeerklæring. Legeerklæringen kan lastes opp som vedlegg til søknaden i medlemsportalen.

Det gis ikke uførepensjon ved lavere uføregrad enn 20 %.

Hvis du har vært medlem av Viken pensjonskasse tidligere, kan du ha rett til oppsatt uførepensjon. I tillegg til ordinær søknad, kreves det at du har fått innvilget uføretrygd fra NAV. Uførepensjonen gis fra samme tidspunkt og med samme uføregrad som uføretrygden fra NAV.

Ved søknad om alderspensjon

Hvis søknaden gjelder uttak av pensjon ved 67 år eller senere, kreves det i tillegg at du søker om alderspensjon fra NAV.

Søknad om ektefellepensjon eller barnepensjon

Ved søknad om ektefellepensjon eller barnepensjon må du fylle ut et skjema som du sender til oss i posten. Det kreves i tillegg at du søker om tilsvarende ytelse fra NAV.

Lenke til søknadsskjema: