I mai hvert år blir pensjonene regulert. For året 2021 er det vedtatt endringer som gjør at enkelte pensjonsytelser reguleres på en annen måte enn tidligere.

Alderspensjon, AFP og ektefellepensjon for personer som er 67 år eller eldre
Pensjonen reguleres med snittet av pris- og lønnsveksten i samfunnet.
I tillegg blir det gitt en kompensasjon som om endringen hadde vært gjeldende fra 1. mai 2020.

Uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon før 67 år
Pensjonen reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

Tidspunkt for regulering av pensjoner i 2021
Viken pensjonskasse tar sikte på å regulere pensjonene i juli, med virkning fra 1. mai 2021.