Selskapsvedtekter Viken pensjonskasse

org. nr. 974 358 603

I kraft 1.1.2020
Godkjent av Finanstilsynet 31.10.2019
Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse vedtatt av styret 16.11.2017

Innholdsfortegnelse              
Kapittel 1 Formål, forretningskontor, deltakere mv.
Kapittel 2 Vedtekter
Kapittel 3 Styre og administrasjon
Kapittel 4  Premier mv.
Kapittel 5 Kapitalforvaltning
Kapittel 6 Ansvarlig kapital
Kapittel 7 Aktuar og revisor
Kapittel 8 Årsregnskap og forsikringsteknisk oppgjør
Kapittel 9 Foretaksendringer mv.

KAPITTEL 1. FORMÅL, FORRETNINGSKONTOR, DELTAKERE M.V.

§ 1 – 1 Navn, forretningskontor og formål
Viken pensjonskasse, i det følgende kalt pensjonskassen, er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, opprettet 1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse, opprettet 1. juli 1953 av Buskerud fylkeskommune. Viken fylkeskommune er en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2020.
Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo. Organisasjonsnummeret er 974 358 603.
Pensjonskassens virksomhet er kommunale kollektive pensjonsordninger. Pensjonsordningene omfatter alderspensjon, avtalefestet pensjon fra 65 år uførepensjon, ektefellepensjon/pensjon til registrert partner og barnepensjon.

§ 1 – 2 Deltakere
Følgende enheter deltar i pensjonskassen:
Viken fylkeskommune, Viken pensjonskasse, Akershus Kollektiv Terminaler FKF, Akershus Reiselivsråd, Ungt Entreprenørskap Akershus, Akershus Kunstsenter, AFK Eiendom FKF, Stiftelsen Emma Hjorts Hjems Boligselskap, Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap og Stiftelsen Akershus Universitetssykehus Boligselskap, Akershus Energikonsernets selskaper, Mia – Museene i Akershus (tidl. Kulturringens Opplæringskontor for gamle håndverksfag), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (inkl. Barnevern og Familievern), Statsbygg (Øst), Stiftelsen Buskerudmuséet, Stiftelsen Drammens Museum, Vardar AS, Vardar Vannkraft AS, Ungt Entreprenørskap Buskerud

Pensjonskassens styre fatter vedtak om at pensjonskassen skal omfatte en ny deltaker. Vedtaket skal meldes til Finanstilsynet og navn på ny deltaker skal skrives inn i første ledd gjennom vedtektsendring.

§ 1 – 3 Rettsstilling
Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.
Pensjonskassens midler holdes atskilt fra deltakernes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle deltakerne eller deres kreditorer.
Pensjonskassen skal være registrert i Foretaksregisteret.
Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

KAPITTEL 2. VEDTEKTER

§ 2 – 1 Godkjenning og endring av vedtektene

Endring i vedtektene vedtas av pensjonskassens styre. Minst to tredeler av de møtende medlemmer må ha stemt for endringen for at den skal være gyldig vedtatt.
Endringer i vedtektene legges fram til orientering for deltakerne.
Vedtektsendringer skal godkjennes av Kongen.

KAPITTEL 3. STYRE OG ADMINISTRASJON

§ 3 – 1 Oppnevning av styre
Pensjonskassen ledes av et styre på fem til syv medlemmer
Styrets velger selv sin leder og nestleder.
Fire til fem styremedlemmer samt ett varamedlem velges av fylkestinget i Viken fylkeskommune, med mindre fylkestinget bestemmer at et annet organ i Viken fylkeskommune skal foreta valget av ett eller flere av disse medlemmer. Minst ett av disse styremedlemmene skal ikke ha noen tilknytning til pensjonskassen eller noen av deltakerne. Ett til to styremedlemmer med personlig varamedlem velges av arbeidstakernes organisasjoner, blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for fire år om gangen. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene trer i funksjon fra det tidspunktet de er valgt. Det foretas suppleringsvalg om dette er nødvendig for å oppfylle vedtektenes krav til styrets størrelse eller styret ellers bestemmer at suppleringsvalg skal foretas.

§ 3 – 2 Styrets møter
Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.
Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde oppgave over de saker som skal behandles på møtet.
Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av antall styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet.

§ 3 – 3 Styrets oppgaver
Styret er pensjonskassens øverste organ.
Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal herunder:
1. Godkjenne forsikringsvilkår og andre avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet
2. Forvalte pensjonskassens midler, jf. kapittel 4
3. Fastsette premier, jf. § 4-1
4. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf. § 81
5. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikrings¬tekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd
6. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og evt. andre kapitalinnskudd, jf. § 63
7. Vurdere og eventuelt beslutte innkalling av kjernekapital, jf. § 5–4
8. Fastsatte lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
9. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 annet ledd.
10. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf, forsikringsvirksomhetsloven § 2-10
11. Behandle og avgjøre andre saker som hører under styret etter lov eller disse vedtekter.

§ 3 – 4 Daglig leder
Pensjonskassen skal ha en daglig leder, som ansettes av styret. Daglig leder skal ikke samtidig være medlem av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.
Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og god regnskapsskikk.

§ 3 – 5 Pensjonskassens representasjon
Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.
Styret kan meddele spesialfullmakt eller signatur til daglig leder. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

KAPITTEL 4. PREMIER MV

§ 4 – 1 Ordinær premie og andre premier
Premiene i kommunal pensjon består av ordinær premie, reguleringspremie og særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd.
Premiene skal blant annet dekke vederlag for risiko knyttet til pensjon, vederlag for forvaltning av midler, herunder for risiko for avkastningsresultatet (renterisiko), og vederlag for administrative tjenester.

§ 4 – 2 Premiefellesskap
Når ikke annet er avtalt eller følger av lov eller tariffavtale, skal deltakerne inngå i fellesordning for premieutjevning.
Pensjonskassens styre kan bestemme at pensjonskassen skal ha to eller flere premieutjevningsfellesskap såfremt dette ikke er i strid med lov eller tariffavtale.

KAPITTEL 5. KAPITALFORVALTNING

§5 – 1 Strategi og retningslinjer
Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler. Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 fjerde ledd. Styret skal fastsette retningslinjer for bruk av de fullmakter som styret gir daglig leder.
Daglig leder forestår kapitalforvaltningen, og sørger for at forvaltningen er ordnet på betryggende måte. Plasseringer av større omfang eller av uvanlig art skal forelegges styret til godkjenning på forhånd.
Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med en bank eller et livsforsikringsselskap eller et verdipapirforetak med tillatelse til å drive aktiv forvaltning. Styret kan gi slik institusjon fullmakt til å handle på pensjonskassens vegne, herunder å kvittere eller transportere verdipapirer.
Styrets ansvar innskrenkes ikke ved at det inngås forvaltningsavtale. Styret må i avtalen med livsforsikringsselskapet eller forvaltningsforetaket fastsette strategi og retningslinjer for hvordan midlene skal plasseres, jf. første ledd.
Når ikke annet følger av lov eller tariffavtale eller er bestemt av styret, underlegges midlene pensjonskassen forvalter felles kapitalforvaltning.

KAPITTEL 6. ANSVARLIG KAPITAL

§ 6 – 1 Solvensmarginkrav og andre krav til ansvarlig kapital
Pensjonskassen skal til enhver tid ha kapital som er tilstrekkelig til å dekke solvensmarginkravet for pensjonskassens samlede virksomhet, samt oppfylle eventuelle andre krav til ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 14-16 og forskrifter gitt i medhold av finansforetaksloven.

§ 6 – 2 Ansvarlig lånekapital mv.
For opptak og økning av ansvarlig kapital gjelder finansforetaksloven § 10-4.
Styret kan beslutte at pensjonskassen skal ta opp ansvarlig lånekapital eller annen ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 11-2. Det kan i avtalen bestemmes at det skal betales rente eller annet vederlag på den ansvarlige kapitalen. Renten eller vederlaget skal i så fall fastsettes på forretningsmessige vilkår og stå i forhold til den risiko som er forbundet med kapitalen.
Styret kan beslutte å utsette betaling av rente på ansvarlig lånekapital dersom resultatet av årets drift viser underskudd. Oppfyller pensjonskassen ikke gjeldende krav til forsikringstekniske avsetninger, solvensmargin eller ansvarlig kapital, eller dersom pensjonskassens økonomiske situasjon forøvrig tilsier det, skal styret vedta slik utsettelse.

§ 6 – 3 Krav om innbetaling av egenkapital (kjernekapital)
Deltakerne innbetaler årlige egenkapitaltilskudd besluttet av pensjonskassens styre.
Styret kan dessuten kreve særskilt innbetaling av egenkapital fra deltakerne.
Treffer styret beslutning om innkalling av egenkapital, skal deltakerne samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen. Kapitalen som kreves innbetalt, skal i utgangspunktet fordeles forholdsmessig mellom deltakerne i forhold til premiereserven for pensjonsforpliktelsene.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet med hjemmel i finanstilsynsloven har pålagt pensjonskassen å ha en høyere ansvarlig kapital enn lovbestemt minstekrav.

KAPITTEL 7. AKTUAR OG REVISOR

§ 7 – 1 Aktuar
Pensjonskassens styre skal inngå avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livs-forsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjons¬kassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar.
Aktuaren skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet.
Aktuaren har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.
Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

§ 7 – 2 Revisor
Viken fylkesting skal oppnevne statsautorisert revisor som revisor for pensjonskassen. Revisjonsselskap som er godkjent i henhold til lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer kan oppnevnes som revisor. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjons¬berettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

KAPITTEL 8. ÅRSRAPPORT OG FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR

§ 8 – 1 Årsregnskap, årsberetning mv.
Etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det gis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.
Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal legges fram for deltakerne innen tre måneder etter regnskapsårets slutt. Innen samme frist skal det etter fastsatte retningslinjer rapporteres til Finanstilsynet. Aktuarens rapport om forsikringsteknisk oppgjør sendes til Finanstilsynet sammen med årsregnskapet. Pensjonskassens årsregnskap utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter, og forøvrig i samsvar med god regnskapsskikk.
Det forsikringstekniske oppgjør for regnskapsåret, skal legges til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

§ 8 – 2 Overskudd
Overskuddet i pensjonskassen anvendes i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-13 til 3-18.

§ 8 – 3 Manglende dekning
Viser årsregnskapet at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelser eller at kapitalkrav ikke er oppfylt, skal styret umiddelbart legge fram for Finanstilsynet en plan for hvordan pensjonskassen kan bringes i økonomisk balanse.

§ 8 – 4 Risikofellesskap
Når ikke annet er avtalt eller følger av lov, forskrift eller tariffavtale, skal deltakerne inngå i samme risikofellesskap.
Pensjonskassens styre kan bestemme at pensjonskassen skal ha to eller flere risikofellesskap når dette er nødvendig for å oppfylle lov, tariffavtale eller avtale som pensjonskassen har inngått.

KAPITTEL 9. FORETAKSENDRINGER MV

§ 9 – 1 Sammenslåing, deling og opphør
For sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 2-8.
Vedtak om sammenslåing og deling treffes av styret med flertall som for vedtektsendring. Gjennomføring av vedtaket krever at alle myndighetstillatelser foreligger.

§ 9 – 2 Avvikling
Dersom deltakerne ikke yter de tilskudd som er nødvendige for å holde pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premie¬fondet til å dekke tilskuddene, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livsforsikringsselskap eller pensjonskasse.

§ 9 – 3 Flytting av pensjonsordning mv.
Flytter en deltaker sin pensjonsordning til en annen pensjonsinnretning, gjelder regler gitt i eller i medhold av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6, forskrift 30. juni til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring) kapittel 10 og tariffavtalen. Flytting kan bare skje ved utgangen av året. Flytting skal varsles med minst tre måneders skriftlig varsel, likevel slik at endelig vedtak om flytting skal skje senest 1. desember. Er det mer enn 300 millioner kroner som skal flyttes ut av pensjonskassen, gjelder en tilleggsfrist på to måneder for å flytte midlene.

§ 9 – 4 Opphør av en deltakers pensjonsordning. Utelukkelse
Dersom en deltaker ikke fortsetter å yte de tilskudd som er nødvendige for å holde enhetens andel av pensjonsordningen i pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, og nødvendig tilskudd ikke kan dekkes av enhetens andel av premiefondet, skal styret beslutte at deltakerens pensjonsordning skal opphøre. Det samme gjelder om en deltaker ikke betaler inn egenkapitaltilskudd eller annen ansvarlig kapital etter styrets eller Finanstilsynets bestemmelse. Medlemmenes oppsatte rettigheter skal sikres i pensjonskassen.
Deltakeren har etter opphør av pensjonsordningen fortsatt plikt til å betale de premier som er nødvendige for å sikre de pensjonsforpliktelsene deltakeren har påtatt seg som følge av tilslutning til overføringsavtalen. Dette gjelder blant annet sikring av bruttogarantien, pensjonsalderbestemmelsene og regulering av oppsatte og løpende pensjoner.