ESG-strategi for Viken pensjonskasse

Markedssyn og motivasjon

Pensjonskassen mener at forhold knyttet til ESG (Environment, Social & Governance) vil ha betydning for både avkastning og finansiell risiko, og er derfor vesentlig for å sikre solid kapitalforvaltning. I tillegg anerkjenner styret det særlige samfunnsansvaret pensjonskassen har som offentlig pensjonskasse. Pensjonskassen har en spesiell anledning til å være med å påvirke til positiv samfunnsutvikling gjennom vår kapitalforvaltning. Eksempelvis vil pensjonskassen, ved at investeringene prioriteres inn mot miljøvennlige selskaper, bidra til å allokere kapital til de selskapene som står for en mest mulig bærekraftig utvikling og dermed styrke disse selskapenes muligheter i markedet (konkurransefordel). En slik allokering av kapital vil også tvinge selskaper som ikke har en miljøvennlig profil til å vurdere å bli mer bærekraftige. Økt oppmerksomhet og engasjement i miljømessige, etiske og sosiale spørsmål vil således være verdidrivende for selskapene og dermed også for de investeringer pensjonskassen allerede er inne i.

Overordnede målsetninger for ESG

  • Pensjonskassens kapitalforvaltning skal bidra til bærekraftig verdensutvikling

Forhold knyttet til ESG anses som vesentlige for pensjonskassens avkastning og risiko. De er dermed en viktig driver for å ivareta mål om god risikojustert avkastning og skape trygge, stabile pensjoner for våre medlemmer og sponsor. FNs bærekraftsmål (2015) skal definere den overordnede retningen for bærekraftig verdensutvikling.

  • Vi skal integrere hensyn knyttet til ESG i våre investeringsprosesser og beslutninger

Vi skal etterstrebe å integrere ESG i våre egne beslutningsprosesser knyttet til sammensetning av aktiva, valg av forvalter og rapportering.

  • Våre forvaltere skal til enhver tid integrere hensyn knyttet til ESG i sine investeringsprosesser og beslutninger, samt i sin eierskapsutøvelse

Det er våre kapitalforvaltere som avgjør porteføljeinnhold og fører den direkte dialog med underliggende selskaper. Det er pensjonskassens ansvar å velge forvaltere som har gode prosesser for ESG-integrasjon og eierskapsutøvelse på våre vegne.

  • Pensjonskassen skal være initiativtaker og aktiv deltaker i investorsamarbeid innen ESG

Investorsamarbeid er et vesentlig virkemiddel for å samle påvirkningskraften til likesinnede investorer, og slik oppnå sterkere og raskere resultater på vår innsats. Å være en aktiv deltaker i slike samarbeid er også viktig for å dele våre erfaringer og bidra til å forbedre praksis i hele vårt marked.

  • Vi skal ha et bevisst forhold til innholdet i vår portefølje

For å ha et nyansert syn på forhold knyttet til ESG i vår portefølje, skal vi være bevisste på hvordan vår kapital blir plassert selv om det er våre kapitalforvaltere som avgjør selve porteføljeinnholdet.

  • Vi skal være en pådriver for å øke tilgangen til og kvaliteten på ESG-informasjon

Vi skal arbeide for å øke tilgangen til informasjon om forhold knyttet til ESG i selskapene er eksponert for, gjennom fondene vi investerer i. Vi skal være en pådriver for bedre datakvalitet og datadekning på området.