Til deg som er født i 1963 og senere – Ny pensjonsopptjening fra 01.01.2020

Stortinget har vedtatt ny opptjening til alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning fra 1. januar 2020. Dette gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. Medlemmer i Viken pensjonskasse vil automatisk tjene opp pensjon etter de nye reglene fra 1. januar 2020.

Du beholder pensjonsopptjeningen fra den gamle ordningen, som blir kalt bruttoordningen. Pensjonen fra den nye ordningen som innføres med virkning fra 1. januar 2020 beregnes uavhengig av opptjening til alderspensjon i folketrygden, og blir kalt påslagsordningen. Har du pensjonsopptjening både før og etter at ny ordning trer i kraft, vil din fremtidige alderspensjon bli beregnet etter reglene for bruttoordningen og etter reglene for påslagsordningen. Første mulige uttak av pensjon med nye opptjeningsregler for de født i 1963 og senere, er i 2025.

Bakgrunnen for at myndighetene og partene i arbeidslivet har endret pensjonsopptjeningen er et ønske om å tilpasse offentlig tjenestepensjon til endringer i folketrygden og ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger, og bli lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

De viktigste endringene

Opptjening til alderspensjon fra oss kalles påslagspensjon fra 2020. Denne påslagspensjonen er bygget opp på samme prinsipper som opptjening til alderspensjon i folketrygden, men med andre opptjeningssatser.

Folketrygdens grunnbeløp (G) er i dag på kr 99 858. Opptjening til påslagspensjon utgjør 5,7 prosent av din lønn opptil 7,1 G. For lønn mellom 7,1 G og 12 G utgjør opptjening til påslagspensjon 23,8 prosent. Samlet opptjening tilføres din pensjonsbeholdning. I folketrygden har du en opptjeningssats til pensjonsbeholdningen på 18,1prosent opptil 7,1 G.

Påslagspensjonen er fleksibel. Du kan velge å ta den ut når som helst mellom 62 og 75 år, og fortsette å jobbe uten at pensjonsutbetalingen reduseres. Det er imidlertid en forutsetning at du må ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig. Pensjonen er fortsatt livsvarig.

Pensjonsopptjeningen frem til 31.12.2019 blir fortsatt sett i sammenheng med hvor mye du får i pensjon fra folketrygden ved uttak av alderspensjon. Pensjonsopptjening fra 2020 vil utbetales uavhengig av hva du får fra folketrygden.

Slutter du i en medlemspliktig stilling før du er 62 år og har over ett års samlet tjenestetid i offentlig tjenestepensjonsordning, får du en oppsatt rett til pensjon fra påslagsordningen.

Ny avtalefestet pensjon (AFP)

AFP blir en livsvarig utbetaling som kommer i tillegg til alderspensjon fra oss og folketrygden. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dermed risikerer man ikke å tape AFP-rettigheter hvis man bytter jobb mellom offentlig og privat sektor. De endelige reglene for AFP vil først bli klare etter at partene i privat sektor har reforhandlet sin AFP-avtale. Har du ikke rett på AFP, kan du få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør eller slutter i jobb før du er 62 år.

Særaldersgrense

For de som har en stilling med særaldersgrense er det fortsatt ikke vedtatt nye regler. Inntil videre er gjeldende regler videreført.

Uførepensjon

Dersom du har uførepensjon fra oss og var aktivt medlem frem til du ble ufør, så vil du tjene opp til pensjon som om du stod i jobb frem til minst 62 år. Hva som skjer med pensjonsopptjening mellom 62 og 67 år for uføre, er enda ikke avklart. Dette skal ses i sammenheng med endringer i folketrygden.

Min side 🔗

På Min side får du oversikt over din medlemstid og pensjonsopptjening hos oss. Du kan også benytte pensjonskalkulatoren for å få en prognose på fremtidig pensjon.