Hvem er medlem?

Alle ansatte i Viken fylkeskommune som oppfyller vilkårene for medlemskap, er medlemmer i Viken pensjonskasse.

Din arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i vår pensjonsordning. Når du er registrert som medlem hos oss, vil du få tilsendt et medlemsbrev som bekrefter ditt medlemskap.

Vilkår for medlemskap

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

Våre medlemmer opptjener pensjonsrettigheter fra første krone, fra første arbeidsdag. I tillegg til opptjening av alderspensjon, vil du som medlem kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon. Du finner mer informasjon om pensjoner her.

Vilkårene for medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning reguleres gjennom Hovedtariffavtalen i KS. Du kan finne avtalen her.

Viken pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige ordninger, vil disse bli overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Beregning av pensjon skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Medlemsfordeler

Viken pensjonskasse har gjennom Pensjonskasseforeningen (medlemsorganisasjonen for private og offentlige pensjonskasser) inngått et samarbeid med Storebrand om levering av gunstige bank- og forsikringstjenester til pensjonskassens medlemmer.

Dette innebærer at du som medlem i Viken pensjonskasse får gode priser på boliglån og medlemsrabatt på skadeforsikring i Storebrand.

Ved å klikke her, finner du søknadsskjemaer og nærmere informasjon om lån og forsikringsproduktene.

Dersom du trenger råd eller hjelp, er du velkommen til å ta direkte kontakt med en kundekonsulent i Storebrand per telefon eller e-post.

Tilbudet gjelder for alle Viken pensjonskasses medlemmer:

  • Yrkesaktive
  • Medlemmer med oppsatte rettigheter
  • Pensjonister

Unntak

Har du ved førstegangs ansettelse i Viken fylkeskommune mindre enn tre år igjen til stillingens aldergrense, skal du ikke bli innmeldt i Viken pensjonskasse. Har du tidligere vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning og oppnår en samlet medlemstid på minst 3 år før stillingens aldersgrense, blir du likevel meldt inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

Lærlinger blir ikke innmeldt i pensjonsordningen.

Pensjonspremie

Du kan se på lønnslippen din at du er medlem i Viken pensjonskasse. Trekket på lønnslippen er merket pensjonsinnskudd og utgjør medlemspremien på to prosent.

Din arbeidsgiver innbetaler en arbeidsgiverpremie på om lag 12 prosent av din pensjonsgivende inntekt. Pensjonspremien utgjør da din medlemspremie og arbeidsgiverpremien.

Får du permisjon fra stillingen din uten lønn, er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale medlemspremie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene til pensjon ved uførhet og eller dødsfall. Permisjonstiden blir ikke regnet som medlemstid for opptjening til alderspensjon.

Slutter du i din stillingen med medlemskap i Viken pensjonskasse og begynner i ny stilling uten tilknytting til offentlig pensjonsordning, kan vi tilby deg fortsettelsesforsikring. Beregning av premien du må betale for fortsettelsesforsikring blir da gjort av vår aktuar. Ønsker du fortsettelsesforsikring kan du kontakte oss.