Styret har utarbeidet retningslinjer og strategi for kapitalforvaltningen, som blir revidert minst én gang i året. Denne fastsetter hovedsakelig strategi for plassering av pensjonskassens finansielle midler, risikorammer og krav til løpende oppfølging.

Forvaltningen følger følgende hovedprinsipp:

  • Pensjonskassens eiendeler investeres for å oppnå best mulig avkastning innenfor forsvarlige risikorammer og det til enhver tid gjeldende regulatoriske krav
  • Kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv og skal tåle svingninger uten å måtte redusere risikoen i porteføljen når det ikke er ønskelig
  • Porteføljen skal være godt diversifisert med hensyn til porteføljens risikofaktorer

Med utgangspunkt i pensjonskassens forvaltningsprinsipp og risikobærende evne forvaltes kollektivporteføljen etter følgende rammer:

Målsatt %Nedre rammeØvre ramme
Bank/Pengemarked215
Utlån205
Obligasjoner453855
Norsk IG*15030
Hold til forfall7015,0
Global IG18025
Global High Yield507,5
Aksjer353040
Nordiske aksjer7411
Globale aksjer272232
Eiendom131020
Belånt eiendom004
Ikke belånt eiendom131020
Alternative Investeringer306
Hedgefond004
Infrastruktur104
Private equity204
TOTALT100  

Det vises for øvrig til årsrapportene, hvor det fremgår hvilke fondsinvesteringer pensjonskassen er investert i. Langsiktigheten i vår investeringsstrategi medfører at det normalt ikke er vesentlige endringer i løpet av året.