Arbeidsgruppe skal vurdere særaldersgrenser

Pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 24. januar 2023:

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser.

Flere stillinger tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning har særaldersgrenser, det vil si lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen på 70 år. Nå skal en arbeidsgruppe se på behovet for denne ordningen.

– I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt pekt på at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. Jeg er glad det viktige arbeidet nå er startet opp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Pensjonsavtalen fra 2018 sier det skal utredes og avtales pensjonsregler for personer som har særaldersgrenser, og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon.

Arbeidsgruppen skal blant annet:

  • Kartlegge omfanget og redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrensene.
  • Vurdere arbeidets art for stillinger med særaldersgrenser sammenlignet med andre stillinger.
  • Kartlegge avgangsmønster for yrker med og uten særaldersgrenser og omfanget av personer som fortsetter i arbeid etter uttak av særalderspensjon.
  • Vurdere hensiktsmessige tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere for personer i stillinger med særaldersgrense og vurdere muligheten for overgang til annet arbeid.

Gruppen har frist til 1. juni i år.

Arbeidsgruppen ledes av Pål Molander, administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning.

Øvrige medlemmer er:
Bjørn Heine Strand (Seniorforsker, Folkehelseinstituttet)
Kari Røren Strand (Sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt)
Katharina Herlofson (Forsker 1, OsloMet)
Simen Markussen (Direktør, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning)
Melanie Regine Hack (Førsteamanuensis, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen)

Arbeidsgruppens mandat kan du lese her. 

2023-01-30T09:30:46+01:00
Gå til toppen