Bjarne Refsnes, adm dir Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

På vei mot Viken pensjonskasse

I den nye Viken fylkeskommune inngår Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune har i dag egen pensjonskasse for sine ansatte, mens Østfold fylkeskommune har sin pensjons-ordning i KLP.

 

Prosessen frem mot valg av pensjonsløsning for Viken

Fellesnemda i Viken fylkeskommune besluttet i mai 2018 at det skulle gjennomføres en utredning om fremtidig pensjonsløsning for Viken fylkeskommune.

Det ble sommeren 2018 nedsatt et eget pensjonsutvalg med representanter fra alle de tre fylkeskommunene, bestående av tillitsvalgte og ansatte fra økonomi- og HR-avdelinger.

Pensjonsutvalget engasjerte det uavhengige eksterne konsulentselskapet Vivens AS. Samlet sett vurderte konsulentrapporten en pensjonskasse-løsning for Viken fylkeskommune som det beste alternativet.

Pensjonsutvalget la frem en delt anbefaling. Medlemmene fra Akershus og Buskerud mente at egen pensjonskasse ville være beste løsning på sikt, mens medlemmene fra Østfold mente at KLP ville være beste løsning på sikt.

Vedrørende «avkasting og kostnader» mente et flertall i pensjonsutvalget: «…ut fra akseptert finansteori og tilgjengelig kapital, burde egen kasse ha store muligheter for å få en bedre avkastning enn KLP. I tillegg kommer forholdet med at rentegarantipremien og en del andre resultatelementer vil beholdes i fylkeskommunens eierskap i egen kasse».

Det ble gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte, der de samme geografiske skillene gjorde seg gjeldende. Tillitsvalgte fra Akershus og Buskerud ønsket å videreføre pensjonskasse, mens tillitsvalgte i Østfold ønsket å videreføre KLP.

Akershus og Buskerud utgjør mer enn tre fjerdedeler av Viken og det var dermed et stort flertall blant de ansatte som ønsker å videreføre pensjonskasse. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at medlemmene setter pris på den gode og personlige service som pensjonskassen gir. Det er vi glade for.

Viken velger egen pensjonskasse

På Fellesnemndas møte 22. mars var det tverrpolitisk enighet om å opprette egen pensjonskasse for Viken fylkeskommune. Fellesnemnda fattet følgende vedtak:

1.     Viken fylkeskommune etablerer en egen fylkeskommunal pensjonskasse for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune.

2.     Styrene i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse bes snarest starte opp et arbeid med sikte på å fusjonere de to pensjonskassene fra 01.01.2020.

3.     Østfold fylkeskommunes avtale med KLP sies opp fra samme dato.

4.  Det forutsettes at bærekraftmålene blir førende for pensjonskassen, slik at samfunnsansvar blant annet knyttet til etikk og klima- og miljømål veier tungt når gjelder plassering av midler.

Vi er glade og stolte over den tillit vi har fått. Pensjonskassen vil bli den fjerde største kommunale pensjonskassen med over 23.000 medlemmer

og 8 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Forberedelsene til Viken pensjonskasse er i gang. Viktige oppgaver fremover vil være å

•     utarbeide fusjonsplan for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse for vedtak i begge pensjonskassenes

styrer og i de respektive fylkesting

•     søke konsesjon fra Finanstilsynet for å gjennomføring

av fusjonen

•     samarbeid med KLP for overføring av medlemmene fra Østfold til Viken pensjonskasse per 1. januar 2020

•     gjennomføre samhandlingsmøter med administrasjonen og tillitsvalgte i Østfold fylkeskommune for å klarlegge forventninger og behov i forbindelse med overgang fra KLP til den nye pensjonskassen

•     forberede og gjennomføre sammenslåing av administrasjon og medlemsservice i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse

Det er allerede gjennomført fellesmøter med ansatte i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. Vi ser alle frem til å jobbe sammen frem mot Viken pensjonskasse og vil videreføre den gode personlige service til våre medlemmer i alle de tre fylkeskommunene som blir Viken. Vi ønsker å tilby rådgivning til medlemmene der de arbeider. En viktig del av vår planlegging vil være hvordan vi skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse i hele Viken.